ក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់៧១១និងក្រុមសង្រ្គោះតាមបណ្តាអង្គភាពទាំងអស់នៅតែបន្តភារកិច្ចរុករកសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ

ព្រះសីហនុ: នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់៧១១និងក្រុមសង្រ្គោះតាមបណ្តាអង្គភាពទាំងអស់នៅ
តែបន្តភារកិច្ចរុករកនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះក្នុងគំនរអគាដែលបាក់ស្រុតក្រោមកិច្ចសហការណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងល្អដោយយកចិត្តទុកដាក់ពេលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងជួយសង្រ្គោះប្រជាពលរដ្ឋ។

មតិយោបល់