ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សម្រេចឃុំខ្លួ...

សម្រេចឃុំខ្លួនប្រធានសាខាធនាគារ LOLC ដាក់ពន្ធនាគារ ករណីបើករថយន្តបុកអ្នកជិះកង់ស្លាប់ នៅ ស្រុកស្អាង

0

សម្រេចឃុំខ្លួនប្រធានសាខាធនាគារ LOLC ដាក់ពន្ធនាគារ ករណីបើករថយន្តបុកអ្នកជិះកង់ស្លាប់ នៅ ស្រុកស្អាង៕

 

មតិយោបល់