ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចូលរួមសម្អាតទ...

ចូលរួមសម្អាតទាំងអស់គ្នា!!! ប្រជាជនល្អ បរិស្ថានស្អាត ដើម្បីឱ្យទីក្រុងមានសោភ័ណភាព

0

ព្រះសីហនុ: ដើម្បីឱ្យក្រុងមានសោភ័ណភាព និងមានបរិស្ថានល្អស្អាត សូមចូលរួមសម្អាតទាំងអស់គ្នា! បរិស្ថានស្អាត គឺចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា!

ប្រជាជនល្អ បរិស្ថានស្អាត៕

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.