ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាបមាន...

អ្នកសៀមរាបមានដឹងថ្ងៃដាច់ភ្លើង ហើយមានរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃឫនៅ?

0

សៀមរាប: អគ្គិសនិសៀមរាបមានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជនកំពុងប្រើប្រាស់ អគ្គិសនីសៀមរាបឲ្យបានជ្រាបថា៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.