ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ...

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណង់ ដើម្បីធានាមិនឲ្យមានការសាងសង់សំណង់ គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់