ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈពេលនេះភ្លៀ...

ខណៈពេលនេះភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ នៅខេត្តប៉ៃលិន

0

ប៉ៃលិន: នៅថៃ្ងទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀល មានភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកសាលាក្រៅ និងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ នៅផ្នែកខ្លះនៃក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន។

មតិយោបល់