ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទន្លេមេគង្គ ...

ទន្លេមេគង្គ ត្បូងឃ្មុំទឹកឡើងបើធៀបថ្ងៃម្សិលមិញនិងឆ្នាំមុន

0

ត្បូងឃ្មុំ: ទន្លេមេគង្គ ត្បូងឃ្មុំ ទឹកមានកម្ពស់ =15,35m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកឡើង=0,35m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាង=0,39mកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20mនៅម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃទី៨ខែញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

មតិយោបល់