ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្អាកជាបណ្តោះ...

ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកទាក់ទងនឹងសេវាចុះបញ្ជីយានជំនិះ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសការចេញបណ្ណបើកបរយានយន្ត

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកទាក់ទងនឹងសេវាចុះបញ្ជីយានជំនិះ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:បច្ចេកទេសយានជំនិះ ការចេញបណ្ណបើកបរយានយន្ត ការផ្តល់លិខិតធ្វើអាជីវកម្មយានយន្ត តាមរយ:ក្រុមហ៊ុនស្មាតអាស្យាតា ខូអិលធីឌី (ស្មាតលុយ) រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី៕

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.