ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អនុក្រឹត្យថ្ម...

អនុក្រឹត្យថ្មីមួយ សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរ និងប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នូវក្រដាសប្រាក់រៀល ប្រភេទ ១៥០០០រៀល ដែលទើបចេញថ្មី

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានអនុក្រឹត្យដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.