ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយស៊ែរយកប...

សូមជួយស៊ែរយកបុណ្យផងនារីម្នាក់បានបាត់ខ្លួនពីផ្ទះរយៈពេលបីថ្ងៃហើយ

0

សូមជួយស៊ែរយកបុណ្យផងនារីម្នាក់បានបាត់ខ្លួនពីផ្ទះរយ:ពេលបីថ្ងៃហើយ
ពេលនេះឪពុកម្តាយនិងក្រុមគ្រួសារកំពុងព្រួយបារម្ភ បើសិន
ជាបងប្អូនណាបានឃើញសូមជួយផ្តល់ដំណឹងផងតាមលេខទូរស័ព្វ0975159844៕

 

មតិយោបល់