ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្ថានភាពធាតុអ...

ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

មតិយោបល់