ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចេញវិធានការហើ...

ចេញវិធានការហើយ មានទាំងផ្អាក និងបញ្ឃប់ការសាងសង់ បើករកឃើញសំណង់រាជធានី ខេត្ត មិនអនុលោមតាម….

0

សូមអាចអានសេចក្ដីសម្រេចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់