ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដកតំណែងប្រធាន...

ដកតំណែងប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ខេត្តកណ្ដាល ឲ្យមកធ្វើការនៅក្រសួងម្ដងវិញ

0

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោម៖

មតិយោបល់