ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ម្ចាស់ផ្ទះសំណ...

ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋានគារ ក្លឹបកម្សាន្តនានា ហាមអនុញ្ញាតឲ្យអនីតិជន ចូលស្នាក់នៅជាដាច់ខាត

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់