ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ គ្រឹះស្ថានអប់...

គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវោជ្ជាជីវៈ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនៃទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន ស្ថិតក្រោមឱវាទក្រសួងការងារ ត្រូវបិទទ្វារផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់