-

សូមសាម៉ីខ្លួន ដែលបានជ្រុះអត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ មកយកវិញផង!!!

ភ្នំពេញៈ អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកំបូល សូមប្រកាសដល់សាម៉ីខ្លួន ដែលបានជ្រុះអត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ដែលប្រជាពលរដ្ឋរើសបាន និង បានយកមកប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ច សាម៉ីខ្លួនអាចមកយកវិញតាមទូរស័ព្ទ
017 552727
096 9552727
071 5555527 (ផ្នែកសេនាធិកា)៕

មតិយោបល់