ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នគរបាលក្រុងសៀ...

នគរបាលក្រុងសៀមរាប សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានបាត់ម៉ូតូ នាពេលកន្លងមកទាក់ទងមកបាន

0

សៀមរាប: អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាប សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានបាត់ម៉ូតូ នាពេលកន្លងមក ដែលមានភិនភាគ “លេខតួ/ម៉ាសុីន/ផ្លាកលេខ ” ដូចខាងក្រោម ៖

១.ហុងដាឌ្រីម លេខម៉ាសុីន 8545792 ផ្លាកលេខសៀមរាប1L.0129 ស៊េរីឆ្នាំ២០១១ ពណ៌ខ្មៅ

២. ហុងដាឌ្រីម លេខម៉ាសុីន 8878323 ផ្លាកលេខសៀមរាប1I.7209ស៊េរីឆ្នាំ២០១៣ ពណ៌ខ្មៅ

៣. ហុងដាឌ្រីម លេខម៉ាសុីន 9672709 ផ្លាកលេខសៀមរាប1V.4136ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧

៤. Suzuki Nex លេខតួ 309074 ផ្លាកលេខសៀមរាប1T.8754 ស៊េរីឆ្នាំ២០១៥

៥. ហុងដាឌ្រីម លេខម៉ាសុីន 8380327 ផ្លាកលេខបាត់ដំបង1C.7693 សេរីឆ្នាំ ២០០៩

៦. ហុងដាឌ្រីម លេខម៉ាសុីន 8400878 ផ្លាកលេខប.មានជ័យ1I.1882 ស៊េរីឆ្នាំ ២០១០

៧. ហុងដាឌ្រីម លេខម៉ាសុីន 8578654 ផ្លាកលេខឧ.មានជ័យ1A.2220ស៊េរីឆ្នាំ ២០១០

សូមមកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាបដោយភ្ជាប់នូវឯកសារពាក់ព័ន្ធមកជាមួយផង ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ (Hotlines) 097 778 0123
សូមអរគុណ!៕

 

មតិយោបល់