ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ អ្នកខេ...

ត្រៀមៗ អ្នកខេត្តកណ្តាល និងខណ្ឌមួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានដឹងភ្លើងដាច់ថ្ងៃណាដែរទេ?

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអញ្ជើញមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ…

មតិយោបល់