ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ អ្នករស...

ត្រៀមៗ អ្នករស់នៅតាមបណ្តាខណ្ឌមួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងអ្នកខេត្តកណ្តាល តិចអត់ដឹងភ្លើងដាច់ថ្ងៃណា?

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមអញ្ជើញមើលសេចក្តីជូនដំណឹង នៅខាងក្រោមនេះ….

មតិយោបល់