ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជូនដំណឹង! ...

សូមជូនដំណឹង! កំពង់ចម្លងភ្នំពេញ អរិយក្សត្រ ចាប់ដំណើរការឆ្លងទៅមកធម្មតាឡើងវិញហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ…

0

ភ្នំពេញ: សូមជូនដំណឹងលើកទី២ ដល់សាធារណ:ជនឲ្យបានជ្រាបថា៖ កំពង់ចម្លងភ្នំពេញ អរិយក្សត្រ ចាប់ដំណើរការឆ្លងទៅវិញទៅមកធម្មតាឡើងវិញហើយចាប់ពីថ្ងៃទី២៩-៤-២០២១នេះតទៅ ពីត្រើយម្ខាងអរិយក្សត្រឆ្លងចូលទៅភ្នំពេញគឺឆ្លងចូលធម្មតា!!!

មតិយោបល់