-

អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រៀមៗ នៅពីរថ្ងៃទៀតនឹងមានភ្លើងដាច់ ….

កំពង់ស្ពឺ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមអញ្ជើញមើលនូវសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់