ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបន្តផ្អាកជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី និងការដំឡើងបៀវត្សតាមឋានន្តរសក្ដិ និងថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបន្តផ្អាកជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី និងការដំឡើងបៀវត្សតាមឋានន្តរសក្ដិ និងថ្នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២។

មតិយោបល់