ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៦នាក់ ជាសះស្បើយ១០នាក់ ស្លាប់ចំនួន២នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 06 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 10 នាក់ និងស្លាប់ 02 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 04 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 02 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,416 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,792 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,005 នាក់

មតិយោបល់