ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ០៧នាក់ ជាសះស្បើយ ១១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 07 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 11 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 05 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 02 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,423 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,803 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,005 នាក់

មតិយោបល់