ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ០៤នាក់ ជាសះស្បើយ ១២នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 04 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 12 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 03 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,427 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,815 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,005 នាក់

មតិយោបល់