ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ០៣នាក់ ជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 03 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ (01 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 02 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 01 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,430 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 116,824 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,006 នាក់

មតិយោបល់