ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ៊ិត សំហេង ៖ ...

អ៊ិត សំហេង ៖ សង្ឃឹមជប៉ុននឹងជួយរួមទាំងបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមលើប្រព័ន្ធសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារ

0

ភ្នំពេញ: នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: សហការជាមួយសមាគមកម្ចាត់រោគរបេងប្រទេសជប៉ុន(JATA)។

សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើង ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពីការអនុវត្តន៍វិស័យសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងាររវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសជប៉ុន ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីវិស័យសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារប្រទេសទាំងពីរ។

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារនេះដែរ គឺជាទិសដៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

គួរបព្ជាក់ថាប្រព័ន្ធកាពារសុខភាពនៅកម្ពជានៅមានកម្រិតនិងសុវត្ថិភាពការងារក៏នៅខ្វះខាតនៅពេលកម្មករមិនយល់ទាន់យល់ច្បាស់អំពីសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលការងារ៕

អ៊ិត សំហេង អ៊ិត សំហេង អ៊ិត សំហេង អ៊ិត សំហេង អ៊ិត សំហេង អ៊ិត សំហេង

មតិយោបល់