ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា នៅមិនទាន់អស់ច...

នៅមិនទាន់អស់ចិត្ត មើលទិដ្ឋភាព ឡៅ ចន្ទ្រា និង ម៉ឺន សុភា ឈ្នះនៅកីឡាជាតិម្សិលមិញ

0

វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រការប្រកួតកីឡាជាតិម្សិលមិញ ជើងខ្លាំងជួរមុខកម្ពុជា២រូបសុទ្ធតែទទួលបានជ័យជម្នះ។ ក្នុងនោះសិស្សគុនក្លឹប៩១១ ឡៅ ចន្ទ្រា បានយកឈ្នះ ផល សោភ័ណ្ឌ ជាលើកទី២។ ចំណែក ម៉ឺន សុភា បានបំបាក់អធិរាជជង្គង់ ឡុង សុភី ដូចគ្នា។

ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាព នៃការប្រកួតដ៏៏ជក់ចិត្តទាំងនោះ៖

boxing_national-game_02-11-16_sport-1

boxing_national-game_02-11-16_sport-2

boxing_national-game_02-11-16_sport-3

boxing_national-game_02-11-16_sport-4

boxing_national-game_02-11-16_sport-5

boxing_national-game_02-11-16_sport-6

boxing_national-game_02-11-16_sport-7

boxing_national-game_02-11-16_sport-8

boxing_national-game_02-11-16_sport-9

boxing_national-game_02-11-16_sport-10

boxing_national-game_02-11-16_sport-11

boxing_national-game_02-11-16_sport-16

boxing_national-game_02-11-16_sport-17

boxing_national-game_02-11-16_sport-12

boxing_national-game_02-11-16_sport-13

boxing_national-game_02-11-16_sport-14

boxing_national-game_02-11-16_sport-18

boxing_national-game_02-11-16_sport-19

boxing_national-game_02-11-16_sport-20

boxing_national-game_02-11-16_sport-21

boxing_national-game_02-11-16_sport-22

boxing_national-game_02-11-16_sport-23

boxing_national-game_02-11-16_sport-24

boxing_national-game_02-11-16_sport-25

boxing_national-game_02-11-16_sport-26

boxing_national-game_02-11-16_sport-27

boxing_national-game_02-11-16_sport-28

boxing_national-game_02-11-16_sport-29

boxing_national-game_02-11-16_sport-30

boxing_national-game_02-11-16_sport-31

boxing_national-game_02-11-16_sport-32

boxing_national-game_02-11-16_sport-33

boxing_national-game_02-11-16_sport-34

boxing_national-game_02-11-16_sport-35

boxing_national-game_02-11-16_sport-36

boxing_national-game_02-11-16_sport-37

boxing_national-game_02-11-16_sport-38

boxing_national-game_02-11-16_sport-39

boxing_national-game_02-11-16_sport-40

Loading...