ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា នៅមិនទាន់អស់ច...

នៅមិនទាន់អស់ចិត្ត មើលទិដ្ឋភាព ឡៅ ចន្ទ្រា និង ម៉ឺន សុភា ឈ្នះនៅកីឡាជាតិម្សិលមិញ

0

វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រការប្រកួតកីឡាជាតិម្សិលមិញ ជើងខ្លាំងជួរមុខកម្ពុជា២រូបសុទ្ធតែទទួលបានជ័យជម្នះ។ ក្នុងនោះសិស្សគុនក្លឹប៩១១ ឡៅ ចន្ទ្រា បានយកឈ្នះ ផល សោភ័ណ្ឌ ជាលើកទី២។ ចំណែក ម៉ឺន សុភា បានបំបាក់អធិរាជជង្គង់ ឡុង សុភី ដូចគ្នា។

ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាព នៃការប្រកួតដ៏៏ជក់ចិត្តទាំងនោះ៖

boxing_national-game_02-11-16_sport-1 boxing_national-game_02-11-16_sport-2 boxing_national-game_02-11-16_sport-3 boxing_national-game_02-11-16_sport-4 boxing_national-game_02-11-16_sport-5 boxing_national-game_02-11-16_sport-6 boxing_national-game_02-11-16_sport-7 boxing_national-game_02-11-16_sport-8 boxing_national-game_02-11-16_sport-9 boxing_national-game_02-11-16_sport-10 boxing_national-game_02-11-16_sport-11 boxing_national-game_02-11-16_sport-16 boxing_national-game_02-11-16_sport-17 boxing_national-game_02-11-16_sport-12 boxing_national-game_02-11-16_sport-13 boxing_national-game_02-11-16_sport-14 boxing_national-game_02-11-16_sport-18 boxing_national-game_02-11-16_sport-19 boxing_national-game_02-11-16_sport-20 boxing_national-game_02-11-16_sport-21 boxing_national-game_02-11-16_sport-22 boxing_national-game_02-11-16_sport-23 boxing_national-game_02-11-16_sport-24 boxing_national-game_02-11-16_sport-25 boxing_national-game_02-11-16_sport-26 boxing_national-game_02-11-16_sport-27 boxing_national-game_02-11-16_sport-28 boxing_national-game_02-11-16_sport-29 boxing_national-game_02-11-16_sport-30 boxing_national-game_02-11-16_sport-31 boxing_national-game_02-11-16_sport-32 boxing_national-game_02-11-16_sport-33 boxing_national-game_02-11-16_sport-34 boxing_national-game_02-11-16_sport-35 boxing_national-game_02-11-16_sport-36 boxing_national-game_02-11-16_sport-37 boxing_national-game_02-11-16_sport-38 boxing_national-game_02-11-16_sport-39

boxing_national-game_02-11-16_sport-40

មតិយោបល់