ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

Samsung គ្រោងចម្រាញ់យកលោហៈកម្រ ១៥៧ តោនពី Galaxy Note 7s ជួបបញ្ហាផ្ទុះឆេះនៅឆ្នាំ ២០១៦

ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិច Samsung បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ខ្លួននឹងធ្វើការរុសយកគ្រឿងគ្រៅទូរសព្ទដៃ...