ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ទាំងនេះ គឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែល Apple នឹងប្រកាសចេញនៅព្រឹត្តិការណ៍ iPhone 8

នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងមកដល់ហើយ។...

ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

Apple ចាប់លើកផ្លាក WWDC ហើយ! ទាំងនេះ គឺជាអ្វីដែលគេរំពឹងទុក

នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញ ក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់ផ្តើមដំឡើងផ្លាកសញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍ...