ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច មហាសេដ្ឋីក្រី...

មហាសេដ្ឋីក្រីក្រ និងមហាសេដ្ឋីស្តុកស្តម្ភ ជានរណា?

0

មនុស្សភាគច្រើនអាចនឹងយល់ច្រឡំថា មហាសេដ្ឋី សុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ចាយមិនអស់ និងរស់នៅដោយមានក្តីសុខ តែអ្វីទៅជានិយមន័យនៃ «មហាសេដ្ឋីក្រីក្រ» និង «មហាសេដ្ឋីស្តុកស្តម្ភ»?

ជាការយល់ឃើញមួយ យើងបានឲ្យនិយមន័យចំពោះពាក្យទាំងពីរខាងលើគឺ មហាសេដ្ឋីក្រីក្រ ជាបុគ្គលដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដនោះទេ តែចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេមើលមកខ្លួនឯងដូចជាអ្នកមាន ពោលគឺ ធនធានទាំងនោះគឺជាបំណុលច្រើនជាងទ្រព្យ ហើយមហាសេដ្ឋីក្រីក្រ ប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ពួកគេ ដើម្បីតែរកប្រាក់ដោះស្រាយបំណុលទាំងនោះ។

រីឯ មហាសេដ្ឋីស្តុកស្តម្ភ ជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដ និងអាចបំពេញជីវិត ដោយធ្វើនូវអ្វីដែលពួកគេពេញចិត្ត ពោលគឺ ពួកគេមានទ្រព្យមិនមែនជាបំណុល ចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យឲ្យបង្កើតទ្រព្យ ហើយជីវិតរបស់ពួកគេក៏ពេញលេញ ដោយសារពួកគេរីករាយនឹងធ្វើអ្វីដែលបង្កើតទ្រព្យទាំងនោះ។

ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីក្រីក្រ ឬស្តុកស្តម្ភ មិនកំណត់លើទ្រព្យតែមួយមុខនោះទេ គឺកំណត់លើជីវិតដែលពួកគេកំពុងរស់នៅ ថាតើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីដែលពួកគេស្រលាញ់ដែរឬអត់។

លោកអ្នកគួរចងចាំថា អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអ្នកធ្វើ សុទ្ធតែប្រើប្រាស់ពេលវេលា ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រើពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបំផុត នឹងឲ្យអាទិភាពលើលទ្ធផលតបស្នង តើគួរទិញទ្រព្យឬបំណុល គួរចំណាយពេលដើម្បីតែលុយ ឬដើម្បីជីវិតពេញលេញ៕

72c5d4c9-b067-42b8-bde0-f6047afbba6407202011_rich_poor_baby_article rich_poor_rect

មតិយោបល់