ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ១៥ មិថុនា ដល់...

១៥ មិថុនា ដល់ ៣០ វិច្ឆិកា ចាប់ផ្តើមបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះ ឆ្នាំ២០១៧

0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ។

ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវប្រមូលចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត មានភ្ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់