ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ដឹងទេថា អាហារ...

ដឹងទេថា អាហារជាមូលដ្ឋាន មិនត្រូវបង់អាករលើតម្លៃបន្ថែម មានអ្វីខ្លះ?

0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថា អាហារជាមូលដ្ឋាន ដែលមិនត្រូវបង់អាករលើតម្លៃបន្ថែម ឬអាករលើតម្លៃបន្ថែមជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ ត្រូវបានកំណត់លើមុខទំនិញមួយចំនួន រួមមាន៖

ការកំណត់នេះ គឺសម្រាប់រយ:ពេល ២ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩។

គួរជម្រាបដែរថា ការចាត់ទុកជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនូវអាករលើតម្លៃបន្ថែម មិនរាប់បញ្ចូលការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ ដោយភោជនីយដ្ឋានឡើយ៕

 

មតិយោបល់