ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

CMA លើកឡើង ៥សំណួរ គួរយល់ដឹង មុនទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើងនូវសំណួរចំនួន ៥ ឲ្យគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ គួរពិចារណា មុននឹងទទួលយកសេវាហិរញ្ញវត្ថុពី គ្រឹះស្ថានណាមួយ។

ព័ត៌មានលម្អិត មានភ្ជាប់ជូនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់