ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

១ មិថុនា ដល់ ៣០ វិច្ឆិកា ចាប់ផ្តើមបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះ ឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ។

ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវប្រមូលចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត មានភ្ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

 

មតិយោបល់