ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច លទ្ធផលប្រឡងជ្...

លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម័យប្រឡង ៤ កញ្ញា ចេញហើយ

0

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានប្រកាស លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានកាលសម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដូចខាងក្រោម៖

14440823_853150244785528_6004544638767381711_n tax-2 tax-3 tax-4 tax-5tax-66 tax-77tax-6tax-777 tax-8 tax-9 tax-10

មតិយោបល់