ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ វិញ្ញាសាត្រៀម...

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ទី១២ និងប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ

0

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ទី១២ និងប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ

ដោយសារតែមានការលើកកម្ពស់លើវិស័យអប់រំ ក្រសួងអប់មានការកែប្រែលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ ដូច្នោះហើយសិស្សានុសិស្សត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាងមុន។

ខាងក្រោមនេះជាវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ទី១២ និងប្រឡងប្រជែងផ្សេងៗ ដែលអាចបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការសិក្សា។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrZDBjQl8tWDhhalE

មតិយោបល់