ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ ច្បាប់ ​និងបទ...

ច្បាប់ ​និងបទប្បញ្ញត្តិគយ

0

សៀវភៅច្បាប់ ​និងបទប្បញ្ញត្តិគយ បង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពអសកម្មនានាក្នុងកិច្ចដំណើរការការងារគយ និងរដ្ឋា ករឈានទៅបង្កើតនូវបរិយាកាសយល់គ្នាល្អ និងមុខមាត់ថ្មីក្នុង ការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធ បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ រចនាសម័្ពន្ធគ្រប់
គ្រង និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សឲ្យមានសមស្រប ​និងប្រកបដោយគុណភាពជាចាំបាច់បំផុត៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrNTVUZXV3TFlyR1U