ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ រឿងព្រះបាទអសោ...

រឿងព្រះបាទអសោក

0

សៀវភៅដ៏ចំណាស់មួយនេះ មានអត្ថន័យល្អ ព្រោះវាបង្ហាញពីការតស៊ូព្យាយាម និងការទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមមនុស្ស លើសពីនេះទៅទៀតសៀវភៅក៏អាចជាពុទ្ធិ សម្រាប់សិស្សនិស្សិត ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ផងដែរ។

ខ្ញុំ សង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ នឹងអានសៀវភៅមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ ហើយចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះ ទៅកាន់មិត្តភក្តិផ្សេងទៀតឲ្យបានបានយល់ពីអត្ថន័យក្នុងសៀវភៅផងដែរ៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrTHZBd3picGxXTWM

មតិយោបល់