សៀវភៅក្រមច្បាប់អនុវត្ត ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

សៀវភៅក្រមច្បាប់អនុវត្ត ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ក្នុងគោលដៅសម្រួលឲ្យដំណើរការវិស័យនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ហើយវាមានសារ:សំខាន់ណាស់សម្រាប់ធនាគាររិក សវនករ និស្សិត និងអ្នកវិនិយោគ ដែលមានបំណងស្វែងយល់ពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃវិស័យធនាគារនៅក្នុងកម្ពុជា ដែលមានលក្ខណ: ប្រមូលផ្តុំនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយវិស័យធនាគារក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ព្រោះវិស័យនេះ អាចគៀងគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទំនេរសម្រាប់បម្រើឲ្យតម្រូវការ ក្នុងផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B7OmNithn8yCMV9Cd1h4ZDZ6LUU

មតិយោបល់