ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​ប្រឡង​គណិតវិទ្យា​អូឡាំព្យាដ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង​សាលា​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី នៅ​សាលា​អន្តរជាតិ​ហ្សាម៉ាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​ប្រឡង​គណិតវិទ្យា​អូឡាំព្យាដ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង​សាលា​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី នៅ​សាលា​អន្តរជាតិ​ហ្សាម៉ាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ

– ផុត​កំណត់​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រឡង ៖ ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត ៖ www.sasmocambodia.org ឬ​ Email ៖ info@sasmocambodia.org

មតិយោបល់