ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ តើអភិបាលកិច្ច...

តើអភិបាលកិច្ចល្អជាអ្វី ?

0

អភិបាលកិច្ចល្អ ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញ និងគាំទ្រដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងធនធានរបស់ស្ថាប័ន អង្គភាព
និងការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាព ហើយវាក៏ជាបុរេល័ក្ខខ័ណ្ឌសំខាន់បំផុតមួយ ដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព សមធម៌ និងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrbHNEUkZSbmdDdVE

មតិយោបល់