ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ វចនានុក្រមជីវ...

វចនានុក្រមជីវវិទ្យា

0

ការសិក្សាមុខវិទ្យា ជីវវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ ពិតជាលំបាកព្រោះនិស្សិតទាំងអស់មិនយល់នូវពាក្យលំបាកក្នុងភាសា
អង់គ្លេស។ ដូច្នោះហើយ យើងសូមណែនាំនិស្សិតទាំងអស់ ឲ្យស្គាល់វចនានុក្រមជីវវិទ្យាថ្មីមួយដែលសម្បូរ ដោយ
កន្សោមពាក្យ និង​ ពាក្យជាច្រើនក្នុងភាសាអង់គ្លេស ។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ

https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrQmpRUlBIUUVSWDA

មតិយោបល់