ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សៀវភៅណែនាំសម្...

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

0

សៀវភៅណែនាំនេះគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែលមានបំណងចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅ
ក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ហើយក៏ជាឯកសារយោងមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរ។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrYzBsRzZ4R2RwWkE

មតិយោបល់