ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ គន្លិះ គណនាលី...

គន្លិះ គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍

0

សៀវភៅនេះ នឹងបកស្រាយវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយ និងអមជាមួយលំហាត់គំរូ ដែលអាចឲ្យអ្នកសិក្សា ងាយយល់
និង​ ឆាប់ចងចាំអំពីវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយនីមួយៗ ហើយក៏ពង្រីកចំណេះដឹងរបស់អ្នកសិក្សា​ផងដែ។

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrOU8yOVhhVmRjUlU

មតិយោបល់