ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សង្ឃសព្ទ និង ...

សង្ឃសព្ទ និង រាជសព្ទ

0

មានកូនខ្មែរយើងជាច្រើនណាស់ នូវតែមិនទាន់ចេះ ពាក្យដែលត្រូវប្រើជាមួយព្រះសង្ឃ និងព្រះមហាក្សត្រ។ ដើម្បីលើកស្ទួយអក្សសាស្ត្រ និងវប្បធម៌ កូនខ្មែរគ្រប់គួរតែចេះពាក្យទាំងអស់នេះ។
ទាញយកឯកសារhttps://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrX0FxOVFlZV9MMHM

មតិយោបល់