ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ វេទិកាជាតិស្ត...

វេទិកាជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

0

វេទិកាជាតិស្តីពីការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវ:

វេទកានេះ ពិតជាសារ:សំខាន់ណាស់សម្រាប់ សិស្សានុសិស្សដែលនឹងត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ និងសិស្សានុសិស្សដែលធ្លាក់ ឬជាប់ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ កន្លងមក ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានពីតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគត សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមកសិក្សា។

ទីតាំង ៖ កោះពេជ្រ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

មតិយោបល់