ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ រដូវទាំងឡាយ ក...

រដូវទាំងឡាយ ក្នុងអរីយធម៌ខ្មែរ

0

រដូវទាំងឡាយ ក្នុងអរីយធម៌ខ្មែរ

ពាក្យទាំងអស់នេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រ ព្រោះពាក្យទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រើក្នុងរឿងប្រលោមលោក និងអត្ថបទអំណានជាច្រើន។ ដូចនេះហើយ យើងគួតតែចេះពាក្យទាំងអស់ ព្រោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាន និងសរសេរអត្ថបទនានា៕

មតិយោបល់