ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ រូបមន្តគណិតវិ...

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ 

0

រូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលសិស្សវិទ្យាល័យទាំងអស់គួរចេះដើម្បីស្រួលក្នុងគណនា និងដោះស្រាយលំហាត់ 

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា នៅវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គួរចេះរូបមន្តទាំងនេះ ព្រោះវាជួយឲ្យយើងយល់នូវមេរៀនគណិតវិទ្យាកាន់តែច្បាស់។

មតិយោបល់