ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ លទ្ធផលបេក្ខជន...

លទ្ធផលបេក្ខជនដែលជាប់សម្រាប់វគ្គធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence Scholarships

0

លទ្ធផលបេក្ខជនដែលជាប់សម្រាប់វគ្គធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ ACE Inspiring Excellence Scholarships
– កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ១៨ និង១៩ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
– ទីតាំង ៖ សាលា ACE សាខាទួលទំពូង។
ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF ៖https://www.dropbox.com/s/0vqkn0hczcse24v/ACE%20Inspiring%20Excellence%20Scholarships-Shortlisted%20Candidates%20for%20English%20Test.pdf?dl=0

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០២៣ ២២២ ៣២៥

មតិយោបល់